Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Projekt EURES

Další projekt KH, aneb podporujeme profesionalizaci zprostředkovatelských služeb migrantům v ČR

Jiří Kocourek
18.07.2012

Již delší dobu se diskutuje o kvalitách zprostředkovatelských služeb pro migranty v ČR a neoddiskutovatelným faktem je, že z velké části jsou tyto služby poskytovány neprofesionálně. Podporou jejich profesionalizace se Klub Hanoi zabývá dlouhodobě; už v roce 2007 jsme jako první organizace vytvořili pilotní vzdělávací modul pro česko-vietnamské interkulturní asistenty, jejichž posláním je dovést příslušníky české a vietnamské kultury k efektivní komunikaci na profesionální úrovni. Druhý pilotní modul jsme realizovali v roce 2011. Z obou kurzů vznikla skupina vyškolených dvoujazyčných česko-vietnamských interkulturních asistentů, kteří mají široké uplatnění nejen v Klubu Hanoi, ale i mimo něj.

K dnešnímu dni se nám pro tuto aktivitu podařilo získat prostředky ze dvou projektů (podpořených z fondů EIF a Nadace OSF Praha) a nabízíme vyškolené tlumočníky, asistenty a mediátory pro státní správu, neziskové organizace i veřejnost (naše asistenty využívá např. Inbáze Berkat, OAMP MV ČR, IOM, CHARITA ČR, někteří advokáti aj.). S ohledem na nový Zákon o mediaci, který vstoupil v platnost nedávno, a na základě dosavadních zkušeností a práce se zmíněnými asistenty, rozhodli jsme se podporovat profesionální interkulturní asistenci v celorepublikovém rozsahu. V současné době tak rozvíjíme projekt na vytváření metodiky interkulturní asistence v ČR nejen pro vietnamské migranty, ale pro všechny jazykové skupiny migrantů u nás.

V rámci projektu Podpora interkulturních asitentů podpořeném programem EURES jsme v prvé řadě iniciovali schůzku na MPSV ČR s cílem postupného vytvoření akreditace vzdělávání pro zprostředkovatele interkulturní komunikace. Svolaná pracovní skupina posléze vypracovala první předběžný pracovní návrh vzdělávacího obsahu. Ve spolupráci s dalšími organizacemi se nyní budeme snažit o to, aby byla role těchto zprostředkovatelů akreditována a aby uživatelé měli alespoň minimální záruku o kvalitách služeb, které jsou jim poskytovány.

Následující odstavce představují jednotlivé zprostředkovatelské role tak, jak byly Klubem Hanoi zavedeny.

Komunitní tlumočníci, interkulturní asistenti a interkulturní mediátoři

Profesionální působení na poli interkulturní asistence je něčím více než klasickým tlumočením, s nímž se můžete setkat na fakultách nebo u soudu. Odborník na interkulturní asistenci je především schopen analyzovat problém z hlediska interkulturního. Dokáže rozlišit, jaké faktory (kulturní, sociální, ekonomické apod.) se podílejí na vzniku problému a hledat k nim patřičná řešení. Na poli interkulturního zprostředkování nalézáme v zásadě tři hlavní role: komunitní tlumočení, interkulturní asistenci a interkulturní mediaci.

 • Komunitním (sociálním) tlumočníkem rozumíme tlumočníka, který se pohybuje v oblasti integrace cizinců, v oblasti řešení interkulturní problematiky. Musí mít výbornou slovní zásobu českého a druhého jazyka na běžné komunikační úrovni a také znalost základní právnické terminologie. Jako sociální tlumočník musí současně disponovat dovednostmi komunikace a tlumočení a znalostmi české kultury a kultury a postavení dotyčného migranta, aby chápal rozdíly používaných slov v sociokulturním významu a tyto rozdíly bral v úvahu při tlumočení. Jedině tak může kvalitně a efektivně přenášet vzájemná sdělení subjektů z dvou různých kultur.
  Pro ilustraci můžeme uvést jeden z tisíců příkladů: Jestliže se celník v českém pohraničí zeptá vietnamského migranta z vesnice s minimálním vzděláním: "jste zaměstnán?",  s velkou pravděpodobností bude dotázaný položené otázce rozumět takto: "pracujete pro někoho a dostáváte za to peníze?". Vietnamec odpoví: "ano". Celníka však ve skutečnosti zajímalo, zda má dotyčný podepsanou pracovní smlouvu, takže kladná odpověď dotázaného může být počátkem nechtěného nedorozumění pramenícího nikoli z pouhé neznalosti jazyka, ale zejména z neznalosti sociokulturního kontextu.

 • Interkulturní asistent pomáhá při styku dvou subjektů různých kultur. Musí mít základní povědomí o sociálně-ekonomické situaci migranta a musí znát relevantní legislativu hostitelské země. Často pracuje pod vedením jiného odborníka či v rámci organizace, která jej proškolí ve svém specifickém oboru. Může asistovat advokátovi v poradně, úředníkovi na úřadě atp. Interkulturní asistence je chápána jako samostatná odborná intervence mezi advokátem a klientem aj.

 • Interkulturní (sociokulturní) mediátor je zároveň tlumočníkem a zároveň odborníkem na zprostředkování při řešení sporů, vyjednávání a mediaci, která se týká dvou subjektů různých kultur. Může řešit spory mezi nájemníky a vedením domů, vyjednávat v lokálních komunitních sporech atp.

Z hlediska metodologie postupují interkulturní zprostředkovatelé takto:

 1. ověření poskytnutých informací (pomocí tlumočení a překladů)
 2. analýza v terénu, jazyková analýza
 3. analýza již proběhlých kontaktů a jednání (zda probíhala komunikace, byl přítomen tlumočník)
 4. identifikace potřebných typů intervence
 5. poskytnutí základních interkulturních informací
 6. analýza reálné existence interkulturních bariér
 7. umožnění společného jednání s tlumočníkem, v případě potřeby za účasti mediátora či jiného odborníka
 8. zajištění vyjasnění stanovisek obou stran s tlumočníkem a konzultacemi z interkulturní oblasti
 9. zajištění udržitelné intervence, resp. klíčových osob schopných řešit spory nadále samy (osoby, které mohou napomáhat při tlumočení, řešení, kontaktování apod.)
 10. evaluace obou stran (též s tlumočníkem)

Jakékoli Vaše komentáře, podněty ke zprostředkovatelské činnosti či vzdělávání zprostředkovatelů vítáme. Můžete si také zdarma stáhnout letáčky v šesti jazycích, které byly v rámci projektu připraveny: čeština, vietnamština, mongolština, čínština, ukrajinština, ruština. Letáky jsou volně k šíření, můžete je využívat.

 

Projekt je podpořen mezinárodní sítí zaměstnanosti EURES.

jkocourek@klubhanoi.cz
Další články autora

Komentáře čtenářů

K tomuto článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář.

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Projekt EURES"

Cílem projektu podpořeného mezinárodní sítí zaměstnanosti EURES je přispění k integraci cizinců z Vietnamu, Mongolska, Číny, Ruska a Ukrajiny do české společnosti prostřednictvím propagace role interkulturních asistentů. V rámci zmíněného projektu jsme iniciovali jednání se zástupci relevantních institucí, abychom ověřili možnosti akreditace této role nyní i v budoucnu, přispěli k přesnější představě o její definici, zahájili propagaci nových interkulturních asistentů mezi jednotlivými klienty i organizacemi a zvyšováním povědomí o nich současně zvýšili možnost jejich uplatnění.