Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Hlavní stránka Klubu Hanoi
Mapa stránek  -  Fonty  -  RSS  
 
 

Klub Hanoi / SEA-liaison

Stanovy

Klub HN
20.02.2015

Článek I.

Název Spolku

 1. Název Spolku v České republice a ve světě mimo Vietnamskou socialistickou republiku je: South East Asia - liaison, z.s.
 2. Zkrácený název Spolku: SEA-liaison
 3. Název Spolku ve Vietnamské socialistické republice: SEA – liaison - Cau lac bo Hanoi
 4. South East Asia - liaison, z.s. (dále jen Spolek) je spolkem, který je nestátní, nepolitickou organizací.

Článek II.

Účel a činnosti Spolku

 1. Účel Spolku:
  1. Rozvíjet informovanost veřejnosti o Jihovýchodní Asii, její historii, kultuře, přírodních krásách a o způsobu života jeho obyvatel.
  2. Rozvíjet partnerské vztahy, přátelství a spolupráci s osobnostmi, organizacemi a kluby s obdobnými cíli a programy na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.
  3. Usilovat o potlačování rasismu a xenofobie v rámci možností Spolku.
  4. Perspektivně vytvořit neformální společenské, přátelské, kontaktní a informační centrum.
  5. Realizovat a rozvíjet mezinárodní a rozvojovou spolupráci se zeměmi JV Asie.
  6. Podporovat integraci občanů zemí JV Asie žijících v ČR.
  7. Podporovat integraci příslušníků národnostní menšiny původem z JV Asie v ČR.
  8. Na základě svým zkušeností z dalekých zemí přispívat k diskusi o budoucím zaměření moderního české, evropské společnosti i světového společenství.
 2. K dosažení účelu usiluje Spolek zejména těmito hlavními činnostmi:
  1. Správa a aktualizace internetových stránek.
  2. Organizování přednášek, besed, kulturních a popularizačních akcí, videoprogramů a filmových představení.
  3. Podpora překladatelské, studijní a badatelské činnosti, expedicí a dalších aktivit jednotlivců i partnerských organizací.
  4. Publikování materiálů v tisku.
  5. Při plnění svých úkolů vyvíjí Spolek vedlejší hospodářskou činnost založenou na dohodě zúčastněných stran dle platných právních předpisů.
  6. Příprava, realizace a aplikace analýz zaměřených na oblasti sociální, kulturní a interkulturní v zemích JV Asie a v ČR a v Evropě.
  7. Realizace a aplikace rozvojové spolupráce a výměny informací a výstupů z analýz sociálních, kulturních a interkulturních.
  8. Realizace integračních projektů pro migranty z JV Asie žijící na území ČR.
  9. Realizace projektů podporující příslušníky národnostních menšin v ČR původem z JV Asie.
  10. Poskytování odborného sociálního poradenství, služeb sociální prevence napomáhajících zabránit sociálnímu vyloučení a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, průvodcovské a předčitatelské služby.

Článek III.

Sídlo

 1. Sídlo Spolku: Na Sídlišti III 411, 252 43 Průhonice.

Článek IV.

Členství

 1. Členem Spolku může být fyzická osoba po dovršení 18 let bez ohledu na státní příslušnost, pokud se ztotožňuje s účelem a hlavními činnostmi Spolku a je ochoten se podílet na jejich realizaci.
 2. Spolek má členskou základnu, která může sestávat z členů řádných, sympatizujících a čestných.
  1. Členové řádní. O přijetí za řádného člena rozhoduje Výkonná rada na své schůzi následující poté, co zájemce o členství zašle písemnou přihlášku.
  2. Členové sympatizující. Mezi sympatizující členy patří členové, kteří se do Spolku jako sympatizující přihlásili a byli přijati rozhodnutím Výkonné rady na základě písemné přihlášky. Dále jsou jako sympatizující vedeni všichni členové, kteří v příslušném kalendářním roce nezaplatili členský příspěvek v době splatnosti.
  3. Proti rozhodnutí o nepřijetí za řádného resp. sympatizujícího člena Spolku se nelze odvolat a novou přihlášku lze podat nejdříve za 2 roky od rozhodnutí.
  4. Členové čestní. Výkonná rada má právo udělovat čestné členství. Čestnými členy jsou jmenovány zejména osoby, které svým vystupováním a jednáním napomáhají rozvoji Spolku a plnění jeho účelu cílů nebo přebírají záštitu nad aktivitami Spolku. Přijetí fyzické osoby za čestného člena může navrhnout Výkonné radě každý člen Spolku.
 3. Práva řádných členů Spolku:
  1. podílet se na činnosti Spolku;
  2. účastnit se Valné hromady a hlasovat o všech přednesených otázkách;
  3. navrhovat kandidáty, volit a být i opakovaně volen do volené části Výkonné rady;
  4. být v případě zájmu plně informován o činnosti Spolku, všech jejích orgánů i o hospodaření Spolku;
  5. podávat návrhy a připomínky k činnosti Spolku a žádat od Výkonné rady stanoviska.
 4. Povinnosti řádných členů Spolku:
  1. působit k naplňování cílů Spolku;
  2. plnit úkoly, jimiž byl pověřen;
  3. informovat orgány Spolku o své činnosti uskutečňované v souvislosti s členstvím ve Spolku;
  4. platit členské příspěvky způsobem stanoveným níže. Povinnost platit členské příspěvky platí počínaje kalendářním rokem 2004.
 5. Sympatizující členové a čestní členové nemají práva podle odst. 3.b) až 3.e).
 6. Sympatizující členové a čestní členové nemají povinnosti podle odst. 4.d); ostatní ustanovení odst. 4 se na ně vztahují, u čestných členů v přiměřeném rozsahu.
 7. Zánik členství. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení Výkonné radě o vystoupení ze Spolku,
  2. vyloučením,
  3. úmrtím člena,
  4. zánikem Spolku.
 8. Spolek vede seznam svých členů. Aktuální seznam se vždy vyhotoví dle typů členství jako příloha zápisu Výkonné rady a Valné hromady. Bude obsahovat údaje o členovi obsažené v přihlášce: jméno a příjmení, adresa, kontakt. Také bude obsahovat údaj o zaplacení členských příspěvků. Seznam členů není veřejný. Vede ho Výkonná rada Spolku.
 9. O vyloučení člena rozhoduje Valná hromada. Případné stížnosti přezkoumává kontrolní komise, kterou určí Valná hromada na svém zasedání.

Článek V.

Orgány Spolku

 1. Statutárním orgánem Spolku je předseda Spolku.
 2. Jednatelem Spolku je místopředseda Spolku a případně další jednatelé zvolení Výkonnou radou Spolku.
 3. Dalšími orgány Spolku jsou Valná hromada, Výkonná rada a Kontrolní komise.
 4. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku složeným ze všech jejích řádných členů.
 5. Svolání a program Valné hromady:
  1. Valnou hromadu svolává předseda minimálně jednou za 3 roky, nejčastěji jednou ročně, nebo na žádost alespoň jedné pětiny řádných členů.
  2. Pozvánka na Valnou hromadu musí být zaslána všem členům Spolku nejméně 2 týdny před jejím konáním s uvedením místa, data a hodiny konání; součástí pozvánky je i program jednání Valné hromady.
  3. Nejméně 2 týdny před rozesíláním pozvánek musí být všem členům zasláno oznámení o konání valné hromady tak, aby členové mohli Výkonné radě podat návrh témat k zařazení do programu jednání Valné hromady. O zařazení tématu na program jednání rozhoduje Výkonná rada, ke svému rozhodnutí je na žádost navrhovatele povinna vyhotovit písemné odůvodnění.
  4. Jednání valné hromady se závazně řídí programem vypracovaným Výkonnou radou.
 6. Valná hromada je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů. Není-li nadpoloviční většina přítomna v době, na kterou byla Valná hromada svolána, je Valná hromada po uplynutí 15 minut schopna jednat a usnášet se za účasti přítomných řádných členů Spolku.
 7. Každý řádný člen Spolku má při hlasování Valné hromady jeden hlas. Při všech hlasování bez výjimky rozhoduje prostá většina.
 8. Valná hromada má zejména následující pravomoci, pokud jsou na programu jednání:
  1. schvaluje účetní uzávěrku za minulý rok, schvaluje rozpočet na další rok, rozhoduje o použití volných finančních prostředků;
  2. přijímá a doplňuje plán činnosti předložený Výkonnou radou;
  3. volí členy volené části Výkonné rady;
  4. odvolává členy volené části Výkonné rady;
  5. rozhoduje o návrzích na vyloučení členů;
  6. volí členy kontrolní komise na období do konání další Valné hromady;
  7. vyslovuje důvěru popř. nedůvěru předsedovi Spolku, pokud o to požádá, resp. pokud hlasování o důvěře navrhl některý z členů Spolku a toto hlasování je zařazeno do programu jednání;
  8. přijímá stanovy a schvaluje jejich změny a doplňky ve znění připraveném v rámci jednacího programu;
  9. rozhoduje o zániku Spolku.
 9. Výkonná rada je výkonným orgánem Spolku, řídí se ustanoveními Valné hromady a v době mezi Valnými hromadami řídí veškerou činnost Spolku.
 10. Výkonná rada se skládá z volené a stálé části. Při hlasování a všech dalších činnostech v rámci Výkonné rady je postavení členů obou částí Výkonné rady rovnocenné.
 11. Stálá část Výkonné rady:
  1. Okamžikem vzniku Spolku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, se členové přípravného výboru stávají členy stálé části Výkonné rady.
  2. Členy stálé části Výkonné rady odvolává hlasováním na svém zasedání celá Výkonná rada na písemný návrh libovolného řádného člena Spolku resp. na návrh některého z členů Výkonné rady. Dotčený člen stálé části Výkonné rady se zdrží hlasování.
  3. Členy stálé části Výkonné rady volí hlasováním na svém zasedání celá Výkonná rada na písemný návrh libovolného řádného člena Spolku resp. na návrh některého z členů Výkonné rady. Právo být volen má v tomto případě člen volené části Výkonné rady. Dotčený člen volené části Výkonné rady se zdrží hlasování.
  4. Stálá část Výkonné rady má 2-5 členů.
  5. Smyslem existence stálé části Výkonné rady je zajištění kontinuity směřování Spolku po dobu delší než jedno volební období.
 12. Volená část Výkonné rady:
  1. Členové volené části Výkonné rady jsou voleni Valnou hromadou na 3 roky. Po uplynutí funkčního období zastává člen Výkonné rady svou funkci ve Výkonné radě až do zvolení nástupce, resp. znovuzvolení, pokud Výkonná rada nerozhodne o snížení počtu svých členů.
  2. Členové volené části Výkonné rady mohou být během svého funkčního období odvoláni rozhodnutím Valné hromady, viz odst. 6.
  3. Volená část Výkonné rady má nejvýše shodný počet členů jako stálá část. Toto ustanovení se nedotýká počtu již zvolených členů volené části Výkonné rady ani v případě, že se sníží počet členů stálé části.
 13. Člen Výkonné rady se může svého členství ve Výkonné radě písemně vzdát s účinností od data, které sám stanoví.
 14. Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však 3x ročně. Rozhodnutí učiněná na jednání jsou přístupná všem členům Spolku. Výkonná rada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a při hlasování rozhoduje prostá většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 15. Výkonná rada ze svého středu volí jednotlivé členy zejména do funkcí uvedených v tomto odstavci pod bodem a) až e) a pověřuje je plněním konkrétních úkolů. Volební období je 3 roky. Kumulace funkcí je možná, nikoli žádoucí. Funkce "místopředseda" a "jednatel" nemusí být obsazeny. Po uplynutí funkčního období setrvává člen Spolku ve své funkci až do zvolení nástupce, resp. znovuzvolení. Všichni členové Výkonné rady v maximální míře navazují a rozvíjejí kontakty s ostatními organizacemi a spolky a v rámci svých funkcí jsou povinni šířit dobré jméno Spolku.
  Zodpovědnost jednotlivých členů výkonné rady za přípravu materiálů a podkladů k jednání, korespondenci apod. je rozdělena dle aktuálních možností a potřeby.
  1. Předseda. Předseda je statutárním zástupcem Spolku. Navenek jedná předseda za Spolku samostatně.
  2. Místopředseda. Místopředseda úzce spolupracuje s předsedou Spolku a zastupuje jej v případě potřeby dle jeho pokynů. Spolek může mít podle potřeby více místopředsedů. Místopředseda je také jednatel Spolku.
  3. Jednatel. Jednatel zastupuje Spolek, zejména obstarává administrativní záležitosti Spolku. Spolek může mít podle potřeby více jednatelů.
 16. Výkonná rada zejména:
  1. Prostřednictvím předsedy svolává Valnou hromadu a vypracovává její program.
  2. Vypracovává plán činnosti Spolku.
  3. Vypracovává rozpočet.
  4. Schvaluje nové členy a uděluje čestné členství.
  5. Vydává výroční zprávu Spolku.
 17. Kontrolní komise je volena Valnou hromadou na návrh jakéhokoli řádného člena Spolku. Volí se tři členové kontrolní komise.
  Kontrolní komise zejména:
  1. vyjadřuje se k účetní uzávěrce Spolku
  2. vyjadřuje se k činnostem Spolku za uplynulé období
  3. přezkoumává rozhodnutí Valné hromady o vyloučení členů

Článek VI.

Příjmy Spolku

 1. Příjmy Spolku (dále jen příjem) tvoří členské příspěvky, dotace od státu, orgánů samosprávy a státní správy, finanční prostředky poskytnuté jako příspěvek od mezinárodních nadací, sdružení a dalších neziskových organizací, granty, dary, sponzorské dary, dědictví, úroky z vkladů, výnosy z dobročinných akcí, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti a výnosy z dalších činností Spolku na podporu dosažení jeho účelu.
 2. Veškeré příjmy z vedlejší hospodářské činnosti musí být použity pro plnění účelu Spolku.
 3. Výše ročního členského příspěvku činí nejméně 200 Kč. Členský příspěvek je splatný vždy do 31. ledna daného kalendářního roku. Členský příspěvek se platí převodem na bankovní účet Spolku nebo v hotovosti do pokladny Spolku.
 4. Členové nově přijatí v průběhu roku platí první příspěvek ve výši dle Článku IV, odst. 3 ve splatnosti 30 dnů od oznámení o přijetí.

Článek VII.

Hospodaření Spolku

 1. Ke dni svého vzniku nemá Spolek žádný majetek.
 2. Spolek hospodaří se svým majetkem podle plánu činnosti a rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
 3. Společnost vede účetnictví dle platných právních předpisů.
 4. Majetek, který si Spolek pořídí ze svých prostředků nebo získá jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy, je jeho výlučným vlastnictvím.
 5. Spolek může získávat prostředky na zajištění plnění svého účelu i vlastní činností, např. provozováním kulturních, společenských, vzdělávacích, turistických, sportovních a jiných akcí, provozováním informační kanceláře, překladatelskými a tlumočnickými službami, vzděláváním, prodejem publikací, vytvářením publikací, provozováním hostinské činnosti. Výnosy z činnosti Spolku dle tohoto odstavce lze využít pouze k plnění účelu Spolku.

Článek VIII.

Jednání za Spolek

 1. Předseda Spolku jako statutární zástupce samostatně, viz Článek III odst. 13 a).
 2. Místopředseda spolku je zároveň i jednatel spolku.
 3. Předseda může pověřit zastupováním v konkrétní věci i jiného člena Spolku, zejména jednatele.
 4. Předseda nebo jiné jím pověřené osoby o svém jednání informují Výkonnou radu.
 5. Podpisové právo k účtu Spolku mají předseda a jednatel, popř. další členové Spolku dle rozhodnutí Výkonné rady.

Článek IX.

Zánik Spolku

 1. Zánik Spolku a majetkové vypořádání po jejím zániku se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
 2. O zániku Spolku dobrovolným rozpuštěním rozhoduje Valná hromada. Usnese-li se Valná hromada o zániku Spolku. Ostatní ustanovení týkající se zániku se řídí Občanským zákoníkem.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

 1. Změna stanov je v pravomoci Valné hromady, viz Článek III, odst. 6 f).
 2. Pro účely interních jednání v rámci Spolku se za písemnou formu komunikace považuje i elektronická pošta.

Závaznou verzi stanov si můžete stáhnout ve formátu PDF.

klubhanoi@klubhanoi.cz
Další články autora

Související informace:

Knihovna Klubu Hanoi (06.05.2004)

Přihláška ke členství v Klubu Hanoi (13.11.2004)

Poslání a cíle občanského sdružení Klub Hanoi (01.05.2007)

Kontakt (13.11.2014)

About Us (21.09.2015)

Komentáře čtenářů

Clenstvi

Honza07.08.2004

Re: Clenstvi

Mirek07.08.2004

Tư duy và hành động đột phá vào ngoại ng&#

Bocu09.08.2009

Gửi “vinhan”có ”Nếu bác muốn người ta…” trong “Tôi

Bocu25.09.2009

Zobrazit všechny komentáře | Přidat nový komentář

<< >>

 

Často kladené dotazy

Klub Hanoi nabízí doporučení a kontakty z oblasti nejčastějších dotazů na vietnamskou kulturu a komunitu v ČR.

Článek z rubriky "Klub Hanoi / SEA-liaison"

Co je naším cílem? Jak se s námi můžete spojit a stát se členem? V rubrice najdete obecné informace o našem občanském sdržení, stanovy, přihlášku ke členství a další důležité náležitosti a informace.

Související informace

Knihovna Klubu Hanoi

Přihláška ke členství v Klubu Hanoi

Poslání a cíle občanského sdružení Klub Hanoi

Kontakt

About Us